Η άποψη των γυναικών για τον έλεγχο του καρκίνου του μαστού

Η άποψη των γυναικών για τον έλεγχο του καρκίνου του μαστού

Σε στενή συνεργασία με ευρωπαϊκά ερευνητικά ιδρύματα, το Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Centre, JRC– η εσωτερική επιστημονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) διερεύνησε τον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες εκτιμούν τα προγράμματα ανίχνευσης καρκίνου του μαστού και τις διαγνωστικές υπηρεσίες. Φάνηκε ότι οι γυναίκες εκτιμούν ιδιαίτερα την έγκαιρη διάγνωση παρά το γεγονός ότι λαμβάνουν υπόψη τον κίνδυνο της υπερβολικής διάγνωσης ή των ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, οι γυναίκες θέλουν να έχουν ταχεία απόδοση του αποτελέσματος.

Ο καρκίνος του μαστού είναι ο συνηθέστερος καρκίνος στις γυναίκες και αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες όλων των θανάτων από καρκίνο παγκοσμίως.

Η Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Καρκίνο του Μαστού (ECIBC, http://ecibc.jrc.ec.europa.eu), συντονισμένη από το JRC αναπτύσσει νέες ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για τον εντοπισμό και τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού και μια πλατφόρμα διεθνώς αναγνωρισμένων κατευθυντήριων γραμμών για την κάλυψη της θεραπεία, την παρακολούθηση και την παρηγορητική φροντίδα. Οι νέες αυτές οδηγίες θα ακολουθούν μια ερευνητικά τεκμηριωμένη και ασθενοκεντρική προσέγγιση.

Επιπλέον, η ECIBC αναπτύσσει επίσης ένα ευρωπαϊκό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας, το οποίο παρέχει ποιοτικά κριτήρια για να διασφαλιστεί ότι τα Κέντρα Καρκίνου του Μαστού που εφαρμόζουν το πρόγραμμα σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής παρέχουν κοινή φροντίδα.

Για αυτόν το σκοπό, επιστήμονες του JRC και ερευνητικών ιδρυμάτων σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν προβεί σε συστηματική ανασκόπηση των αξιών και των προτιμήσεων των γυναικών όσον αφορά τις υπηρεσίες διαλογής και διαγνωστικής αντιμετώπισης του καρκίνου του μαστού, προκειμένου να ενημερώνονται για τις συστάσεις που εκδίδει το ECIBC.

Για να επιτευχθεί αυτό, εξετάστηκαν τα αποτελέσματα 22 μεμονωμένων μελετών στις οποίες συμμετείχαν 12.174 γυναίκες. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι γυναίκες είναι πρόθυμες να δεχτούν την ψυχολογική και σωματική επιβάρυνση του προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του μαστού. Αποδέχονται τον κίνδυνο υπερβολικής διάγνωσης και ψευδώς θετικών ευρημάτων μαστογραφίας, σε αντάλλαγμα για τα οφέλη από την προηγούμενη διάγνωση. Επιπλέον, οι γυναίκες εκτιμούν ιδιαίτερα τις αποτελεσματικές από πλευράς χρόνου διαδικασίες ανίχνευσης καρκίνου του μαστού και την ταχεία παροχή αποτελεσμάτων.

Πηγή: A.G. Mathioudakis et al.: “Systematic review on women’s values and prefernces concerning breast cancer screening and diagnostic services”, Psycho-Oncology 2019, 28:939-947; doi: 10.1002/pon.5041

https://ec.europa.eu/jrc/en/science-update/womens-view-breast-cancer-screening 23/07/2019, EU SCIENCE HUB