Εθνικό Δίκτυο Προαγωγής Υγείας στους Χώρους Εργασίας | Ποιοί είμαστε

Το ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΔΠΥΧΕ) ιδρύθηκε το 2006 υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Προαγωγή της Υγείας στους Χώρους Εργασίας (ENWHP) σε μία προσπάθεια να αποτελέσει η Προαγωγή της Υγείας στους Χώρους Εργασίας τμήμα της κοινής ευρωπαϊκής ατζέντας στα θέματα της εργασίας, της δημόσιας υγείας και της ποιότητας ζωής. Βασικός σκοπός του ΕΔΠΥΧΕ είναι η προάσπιση και βελτίωση της υγείας των εργαζομένων με την ανάπτυξη καινοτόμων δραστηριοτήτων Προαγωγής και Αγωγής Υγείας.

Η Υγεία των εργαζομένων, εκτός από τους επαγγελματικούς κινδύνους, είναι εκτεθειμένη και στην αρνητική επίδραση πολλών άλλων παραγόντων που σχετίζονται με τη διατροφή, το κάπνισμα, την άσκηση, το στρες, κ.ά. Η Προαγωγή της Υγείας, που αποσκοπεί στην υιοθέτηση υγιών συμπεριφορών και στην αναβάθμιση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, έχει αποδειχθεί η πιο αποτελεσματική στρατηγική για την αντιμετώπιση των σύγχρονων αυτών απειλών. Όπου εφαρμόστηκε, διεθνώς, μείωσε σημαντικά τη νοσηρότητα των εργαζομένων, τον απουσιασμό και το κόστος περίθαλψης, καθιστώντας έτσι αποτελεσματική την εργασιακή δράση για την υγεία. Όπως δείχνει η διεθνής εμπειρία, στοχεύοντας σε εργαζόμενους υγιείς, που διαθέτουν επαρκή προσόντα και τους παρέχονται τα κατάλληλα κίνητρα, μπορεί να επιτευχθεί η μείωση των δαπανών από ασθένειες ή ατυχήματα, η βελτίωση της καινοτόμου ικανότητας και της παραγωγικότητας μιας επιχείρησης, και κυρίως η δημιουργία της «υγιούς» επιχείρησης. Γι’ αυτό και το όραμα του ΕΔΠΥΧΕ συνοψίζεται στο μήνυμα: «ΥΓΙΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΥΓΙΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ»

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
– Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της υγείας των εργαζομένων των οργανισμών και επιχειρήσεων-μελών και μελέτη των παραγόντων που επιδρούν σε αυτήν.
– Συμβουλευτική υποστήριξη για τον σχεδιασμό, οργάνωση και αξιολόγηση προγραμμάτων Προαγωγής και Αγωγής Υγείας με σκοπό τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και την υιοθέτηση υγιών στάσεων και συμπεριφορών.
– Οργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων Προαγωγής και Αγωγής για τα στελέχη των μελών (σεμινάρια, ειδικά προγράμματα κατάρτισης, κ.τ.λ.).
– Οργάνωση επιστημονικών δραστηριοτήτων Προαγωγής και Αγωγής Υγείας (συνέδρια, ημερίδες, κ.τ.λ.).
– Διάχυση των σχετικών πληροφοριών και γνώσεων με τη χρήση ηλεκτρονικών (ιστοσελίδα, e-mail) και εντύπων (ενημερωτικά δελτία, εκδόσεις, αφίσες, κ.τ.λ.) μορφών επικοινωνίας.
– Συμμετοχή στις αντίστοιχες διεθνείς και ευρωπαϊκές δραστηριότητες (συνέδρια, δίκτυα, ομάδες εργασίας, κ.τ.λ.) και ειδικότερα στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Δικτύου Προαγωγής Υγείας στους Χώρους Εργασίας (ENWHP).
– Αναγνώριση, συλλογή και διάδοση πληροφοριών, μεθόδων, εργαλείων και μοντέλων καλής πρακτικής.
– Δημιουργία ειδικών βάσεων δεδομένων και πληροφοριών.
– Αξιοποίηση των εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και επιχορηγήσεων σχετικών με την Υγεία.
– Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μελών του Δικτύου. Ανταλλαγή εμπειριών και μεταφορά της σχετικής τεχνογνωσίας.
– Επιδίωξη της συνεργασίας με άλλους φορείς ή οργανισμούς που έχουν κοινούς με το Δίκτυο στόχους.
– Υποστήριξη των μελών για τη δημιουργία νέων υποδομών και θεσμών για την υγεία ή για τη βελτίωση και ανάπτυξη παλαιών.
– Εκπροσώπηση και ενεργή συμμετοχή σε σχετικές πρωτοβουλίες και δράσεις, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

Επικοινωνία
Συντονισμός κα Γιαννοπούλου Κατερίνα
Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ)
Αλεξανδρουπόλεως 25, 115 27 Αθήνα
ΤΗΛ.: 210 72 22 723
e-mail: info@ispm.gr