Μεταπτυχιακά

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Προαγωγής και Αγωγής Υγείας”
Η Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνουν και λειτουργούν από το 2004 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στα αντικείμενα της Προαγωγής και Αγωγής Υγείας, σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Παν/μιου Δυτικής Αττικής. Το πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας και είναι διάρκειας 2 ετών. Το ΠΜΣ Προαγωγής και Αγωγής Υγείας αποσκοπεί στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση πτυχιούχων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) στα αντικείμενα της Προαγωγής και Αγωγής Υγείας, τα οποία περιλαμβάνουν τη μελέτη των παραγόντων που επιδρούν στην υγεία και τη μελέτη των τρόπων αντιμετώπισής τους. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. healthpromotion.med.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας”
Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας 1 ½ έτους, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ΜΔΕ-Master) στον “Σχεδιασμό και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας”.
Το Πρόγραμμα στοχεύει στην κατάρτιση στελεχών που θα είναι ικανά να αναλάβουν θέσεις διοίκησης στις μονάδες υγείας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και στο να αποτελέσει πυρήνα για την περαιτέρω ανάπτυξη του συγκεκριμένου γνωστικού πεδίου, συμβάλλοντας στη μεταφορά και ανάπτυξη της θεωρητικής τεχνογνωσίας αλλά και της πρακτικής εμπειρίας.  Πληροφορίες στη Γραμματεία του ΠΜΣ (κα. Γιαννοπούλου, 210 7759 962, kgiannop.medschool@gmail.com & στην ιστοσελίδα της Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής http://grammateia.med.uoa.gr/