Μεταπτυχιακά

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Προαγωγής και Αγωγής Υγείας”
Η Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνουν και λειτουργούν από το 2004 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στα αντικείμενα της Προαγωγής και Αγωγής Υγείας, σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Παν/μιου Δυτικής Αττικής. Το πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας και είναι διάρκειας 2 ετών. Το ΠΜΣ Προαγωγής και Αγωγής Υγείας αποσκοπεί στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση πτυχιούχων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) στα αντικείμενα της Προαγωγής και Αγωγής Υγείας, τα οποία περιλαμβάνουν τη μελέτη των παραγόντων που επιδρούν στην υγεία και τη μελέτη των τρόπων αντιμετώπισής τους. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. healthpromotion.med.uoa.gr