Ινστιτούτο Κοινωνικής & Προληπτικής Ιατρικής | Δραστηριότητες

Ενδεικτικές Μελέτες & Παρεμβάσεις

 

«Πρόγραμμα Παρεμβάσεων Πρόληψης – Προαγωγής Υγείας σε Υφιστάμενα Δίκτυα στην Περιφέρεια Αττικής» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο.  Οι δράσεις βασίστηκαν στις υποδομές των Εθνικών Δικτύων Προαγωγής Υγείας (Εθνικό Δίκτυο Νοσοκομείων και Υπηρεσιών Προαγωγής Υγείας – Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας).  Το πρόγραμμα είχε ως βασικό στόχο τη διενέργεια προληπτικών εξετάσεων αναφορικά με την πρόληψη του σακχαρώδους διαβήτη, του καρκίνου και των καρδιαγγειακών νοσημάτων, καθώς επίσης και την ενημέρωση, προβολή και προώθηση της πρόληψης στα πλαίσια κοινοτήτων. Ο πληθυσμός στόχος πρόκειται για άτομα που κατά βάση δεν πραγματοποιούν τακτικό προσυμπτωματικό έλεγχο στο πλαίσιο ενός οργανωμένου προγράμματος και ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες του γενικού πληθυσμού. Σύμφωνα με τον απολογισμό του προγράμματος, από τις εξετάσεις για σακχαρώδη διαβήτη, καρδιαγγειακά νοσήματα και τους καρκίνους του τραχήλου, του μαστού και του παχέος εντέρου ωφελήθηκαν 1.019 άτομα, οι 507 ηλικίας 25-49 ετών και 512 ηλικίας 50-65 ετών, με την προσέλευση των γυναικών να είναι κατά πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με των ανδρών.

 

 

 

Επιμόρφωση Επαγγελματιών Υγείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο των αξόνων Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Α’ θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Το πρόγραμμα είχε δύο βασικούς στόχους: Ο πρώτος ήταν να εφοδιάσει τους επαγγελματίες υγείας με επιστημονικά τεκμηριωμένες δεξιότητες για την προαγωγή της υγείας των ατόμων, είτε αυτό έχει να κάνει με την υποστήριξη κάθε ατόμου που επισκέπτεται την υπηρεσία τους για αλλαγή συμπεριφορών που προάγουν την υγεία (πχ. διακοπή καπνίσματος, αύξηση φυσικής δραστηριότητας) είτε την υποστήριξη της αυτοδιαχείρισης στα άτομα με χρόνιες ασθένειες. Ο δεύτερος στόχος ήταν να εφοδιάσει τους επαγγελματίες υγείας με τα εργαλεία για την προαγωγή της υγείας της κοινότητας τους, μια σημαντική διάσταση του ρόλου των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας. Τα εργαλεία αυτά επιτρέπουν στους επαγγελματίες υγείας να αναγνωρίσουν και να απευθυνθούν στους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς καθοριστικούς παράγοντες της υγείας μέσω της δράσης και των συμμαχιών στο επίπεδο της κοινότητας τους.

 

 

 

Εκστρατεία Ασφαλούς Οδήγησης για τους Νέους με σειρά κεντρικών και τοπικών δράσεων (πχ. παραγωγή και διανομή φυλλαδίων για το αλκοόλ και την ασφαλή οδήγηση σε χώρους εστίασης νέων, παρεμβάσεις στα σχολεία, παραγωγή και προβολή ραδιοφωνικού σποτ) σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Δήμων Προαγωγής Υγείας, το Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Ίδρυμα Μυλωνά, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και με την ευγενική χορηγία της Interamerican.  Ενημερωθείτε για το θέμα με μια σύνοψη του προγράμματος εδώ.
Δείτε μερικές από τις κάρτες της εκστρατείας
Tekiller Sunrise
Kill Royal
Diequiri

 

 

 

 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με τίτλο “Closing the Gap: Strategies to tackle Health Inequalities in Europe” και συντονιστικό κέντρο τον φορέα EutoHealthNet. Σκοπός του προγράμματος ήταν η ανταλλαγή γνώσης και η αναγνώριση πετυχημένων παρεμβάσεων και στρατηγικών για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην υγεία σε δι-ευρωπαϊκό επίπεδο. Διαβάστε τις τελικές προτάσεις του έργου Health Inequalities: a Challenge for Europe και την τελική μελέτη του έργου Closing the Gap: Strategies for Action to tackle Health Inequalities in Europe. Στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκε η διαδικτυακή πύλη European Portal for Action on Health Inequalities www.health-inequalities.eu/ με πληροφορίες για τα νέα προγράμματα και τις πρωτοβουλίες, πολιτικές και πόρους για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην Ευρώπη.

 

 

 

 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με τίτλο “Getting Evidence into Practice in Health Promotion” με συντονιστικό κέντρο το Flemish Institute for Health Promotion , Netherlands Institute for Health Promotion and Illness Prevention). Προϊόν του προγράμματος υπήρξε το Ευρωπαϊκό Εργαλείο Ποιότητας για την Προαγωγή Υγείας (European Quality Instrument for Health Promotion, EQUIHP) για τη διασφάλιση της ποιότητας των προγραμμάτων προαγωγής υγείας.
Το EQUIHP, ως ένα εργαλείο για τη διασφάλιση ποιότητας, μπορεί να υπηρετήσει μια σειρά σκοπών που συνδέονται με την ποιότητα. Ειδικότερα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως: λίστα ελέγχου για την αυτο-αξιολόγηση της ποιότητας του σχεδιασμού ενός προγράμματος με την προοπτική πιθανών βελτιώσεων του; λίστα ελέγχου για την εκτίμηση της ποιότητας της μεθοδολογίας και του σχεδιασμού προγραμμάτων από διοικητές ή εξωτερικούς χρηματοδότες ώστε να λάβουν ενημερωμένες διοικητικές αποφάσεις . Δείτε την ελληνική έκδοση του εδώ: Evaluating quality in health promotion_The EQUIHP

 

 

Εκστρατεία για την Πρόληψη του Καρκίνου στη χώρα μας. Το ΙΚΠΙ σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Δήμων Προαγωγής Υγείας (μία πρωτοβουλία 40 περίπου δήμων υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) και με την επιστημονική υποστήριξη του Κέντρου Μελετών Υπηρεσιών Υγείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών εξέδωσε τον «Οδηγό Πρόληψης του Καρκίνου» για τους πιο συχνούς και προλήψιμους καρκίνους. Πραγματοποιήθηκαν άνω των 20 εκδηλώσεων πανελλαδικά για την ενημέρωση του γενικού πληθυσμού με διανομή 380.00 οδηγών στις κοινότητες.