Tα ποσοστά καρκίνο του πνεύμονα στις γυναίκες αναμένεται να αυξηθούν κατά 40% έως το 2030

Tα ποσοστά καρκίνο του πνεύμονα στις γυναίκες αναμένεται να αυξηθούν κατά 40% έως το 2030

Σύμφωνα με μια ανάλυση δεδομένων από 52 χώρες, το ποσοστό θνησιμότητας από καρκίνο του πνεύμονα στο γυναικείο πληθυσμό αναμένεται να αυξηθεί κατά 43% μεταξύ 2015 και 2030. Αντίστοιχα, το ποσοστό θανάτων από καρκίνο του μαστού αναμένεται να αυξηθεί κατά 9% στο ίδιο χρονικό πλαίσιο.

Παγκοσμίως στις γυναίκες το ποσοστό θνησιμότητας από καρκίνο του πνεύμονα αναμένεται να αυξηθεί από 11.2 το 2015 σε 16.0 το 2030. Τα υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας από καρκίνο του πνεύμονα το 2030 αναμένονται στην Ευρώπη και την Ωκεανία, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας στην Αμερική και την Ασία. Μόνο στην Ωκεανία προβλέπεται ότι θα παρατηρηθεί μια μικρή μείωση στη θνησιμότητα από καρκίνο του πνεύμονα, η οποία υπολογίζεται στο 17.6 το 2030 σε σχέση με το 17.8 του 2015.

«Η επιδημία του καπνίσματος σε παγκόσμιο επίπεδο έχει παρατηρηθεί σε διαφορετικές χρονικές περιόδους» αναφέρει ο Martínez-Sánchez. «Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ήταν κοινωνικά αποδεκτό οι γυναίκες να καπνίζουν στις χώρες της Ευρώπης και της Ωκεανίας που συμπεριλαμβάνονται στην μελέτη μας, πολλά χρόνια πριν αυτή η συνήθεια εξαπλωθεί στις χώρες της Αμερικής και της Ασίας, δίνοντας μια τεκμηριωμένη ερμηνεία σχετικά με τα αυξημένα ποσοστά θνησιμότητας από καρκίνο του πνεύμονα στις χώρες αυτές.

Παγκοσμίως, το ποσοστό θνησιμότητας από καρκίνο του μαστού αναμένεται να μειωθεί από 16.1 το 2015 σε 14.7 το 2030. Τα υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας από καρκίνου του μαστού αναμένονται στην Ευρώπη παρουσιάζοντας ωστόσο μια συνολική πτωτική τάση, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας αναμένονται στην Ασία με μια συνολική αυξητική τάση.

«Ο καρκίνος του μαστού σχετίζεται με πολλούς παράγοντες του τρόπου ζωής» σύμφωνα με τον Martínez-Sánchez. «Παρατηρούμε μια αύξηση της θνησιμότητας από καρκίνου του μαστού στην Ασία επειδή η κουλτούρα των χωρών αυτών προσαρμόζεται στο δυτικό τρόπο ζωής, ο οποίος συχνά οδηγεί σε παχυσαρκία και αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ που με τη σειρά τους ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για τον καρκίνο του μαστού. Από την άλλη πλευρά, παρατηρούμε μια μείωση της θνησιμότητας του καρκίνου του μαστού στην Ευρώπη, που πιθανώς σχετίζεται με την ευαισθητοποίηση του συγκεκριμένου πληθυσμού για τον καρκίνο του μαστού και η οποία οδηγεί σε ενεργό συμμετοχή στα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου και στη βελτίωση των θεραπειών».

Σε σύγκριση με τις χώρες με μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα, οι χώρες με υψηλό εισόδημα παρουσιάζουν τα υψηλότερα προβλεπόμενα ποσοστά θνησιμότητας με βάση την ηλικία για το 2030, τόσο για τον καρκίνο του πνεύμονα όσο και για τον καρκίνο του μαστού. Ωστόσο, οι χώρες με υψηλό εισόδημα είναι πιο πιθανό να μειώσουν τα ποσοστά θνησιμότητας από καρκίνο του μαστού. Επιπλέον, στις ανεπτυγμένες κυρίως χώρες τα ποσοστά θνησιμότητας από καρκίνο του πνεύμονα υπερβαίνουν τα αντίστοιχα ποσοστά θνησιμότητας από καρκίνο του μαστού, σημειώνει ο Martínez-Sánchez.
«Η έρευνα αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική επειδή παρέχει σημαντικά στοιχεία στους επαγγελματίες υγείας και στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών, προκειμένου να αποφασίσουν τις παγκόσμιες στρατηγικές σχετικά με την μείωση των κοινωνικών, οικονομικών και υγειονομικών επιπτώσεων του καρκίνου του πνεύμονα για τις γυναίκες στο μέλλον» εξηγεί ο Martínez-Sánchez.

Ενώ οι προηγούμενες μελέτες επικεντρώθηκαν στις προβλέψεις για τη θνησιμότητα σχετικά με τον καρκίνο του πνεύμονα και του μαστού στις γυναίκες σε μία μόνο χώρα ή ήπειρο, λίγες μόνο μελέτες έχουν εστιάσει στις τάσεις αναφορικά με τη θνησιμότητα που οφείλεται από αυτούς τους δύο κοινούς καρκίνους σε παγκόσμια κλίμακα, επισημαίνει ο Martínez-Sánchez.

Στην μελέτη αυτή, ο Martínez-Sánchez και οι συνεργάτες του ανέλυσαν τα στοιχεία αναφορικά με τη θνησιμότητα από καρκίνο του μαστού και του πνεύμονα στις γυναίκες, τα οποία αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) σχετικά με τους θανάτους για την περίοδο 2008 – 2014. Απαραίτητή προϋπόθεση για να συμπεριληφθούν στη μελέτη, ήταν οι χώρες να είχαν δεδομένα τουλάχιστον 4 χρόνων για την περίοδο 2008 – 2014 και πληθυσμό άνω του 1 εκατομμυρίου. 52 χώρες πληρούσαν αυτά τα κριτήρια και συγκεκριμένα 29 από την Ευρώπη, 14 από την Αμερική, 7 από την Ασία και 2 από την Ωκεανία. Τα ποσοστά θνησιμότητας ανά 100.000 χιλιάδες άτομα, σταθμισμένα με βάση την ηλικία των γυναικών, υπολογίστηκαν για κάθε χώρα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Π.Ο.Υ. για τον παγκόσμιο πληθυσμό, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο τις συγκρίσεις σε χώρες με διαφορετικές κατανομές ηλικίας και εξαλείφοντας τον κίνδυνο ο παράγοντας ηλικία να αποτελέσει μια συγχυτική μεταβλητή στα προβλεπόμενα ποσοστά.

Στους περιορισμούς της μελέτης περιλαμβάνεται η υπόθεση ότι οι πρόσφατες τάσεις για τη θνησιμότητα από καρκίνο του πνεύμονα και του μαστού θα εξακολουθήσουν να υφίστανται για τις δύο επόμενες δεκαετίες. Ωστόσο, ορισμένες συνήθειες, όπως η μετάβαση από τα συμβατικά τσιγάρα στα ηλεκτρονικά, ενδέχεται να μεταβάλουν τις τάσεις θνησιμότητας από καρκίνο του πνεύμονα, σύμφωνα με τον Martínez-Sánchez. Οι μελλοντικές τεχνολογίες ανίχνευσης και θεραπευτικές προσεγγίσεις μπορούν να μειώσουν τα ποσοστά θνησιμότητας. Επιπρόσθετα, λόγω του μικρού μεγέθους του πληθυσμού και της έλλειψης δεδομένων, καμία από τις χώρες της Αφρικής δεν συμπεριλήφθηκε στη μελέτη.

Πηγή: Lung Cancer Mortality Rates Among Women Projected to Increase Worldwide By Over 40 Percent By 2030 (August, 2018) https://www.aacr.org/Newsroom/Pages/News-Release-Detail.aspx?ItemID=1211#.W2IqTX4pCnc
AACR Mission: The mission of the American Association for Cancer Research is to prevent and cure cancer through research, education, communication, collaboration, funding, and advocacy. Through its programs and services, the AACR fosters research in cancer and related biomedical science; accelerates the dissemination of new research findings among scientists and others dedicated to the conquest of cancer; promotes science education and training; and advances the understanding of cancer etiology, prevention, diagnosis, and treatment throughout the world.