Η επίδραση του Σχεδίου Δράσης για τη δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων

Η επίδραση του Σχεδίου Δράσης για τη δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων

Η διαθεσιμότητα οργάνων από δότες είναι συχνά ζήτημα ζωής και θανάτου για τους ασθενείς που χρειάζονται μια μεταμόσχευση και η έλλειψη οργάνων είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που περιορίζουν τον αριθμό των μεταμοσχεύσεων.

Το 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε το «Σχέδιο δράσης της ΕΕ σχετικά με τη δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων (2009-2015) – Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών»
Το σχέδιο δράσης στοχεύει να βοηθήσει τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση τριών προκλήσεων,
(1) για την αύξηση της διαθεσιμότητας οργάνων,
(2) για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και προσβασιμότητας των συστημάτων μεταμόσχευσης και
(3) για τη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας.

Από την έγκριση του σχεδίου δράσης και μετά, ο συνολικός αριθμός δωρητών οργάνων σε επίπεδο ΕΕ έχει αυξηθεί σημαντικά, δηλαδή από 12,3 χιλιάδες το 2008 σε 14,9 χιλιάδες το 2015. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 21% κατά την παραπάνω περίοδο. Αυτή η συνολική αύξηση περιλαμβάνει μια αύξηση των δωρητών ζώντων οργάνων κατά 29,5% και αύξηση των δωρητών οργάνων μετά θάνατον κατά 12%.

Σημαντικές διαφορές όμως στα ποσοστά δωρεάς μπορούν να παρατηρηθούν μεταξύ των χωρών.

Για παράδειγμα τα ποσοστά μετά θάνατον δωρεών κυμάνθηκαν από 1,3 (ανά εκατομμύριο) στη Βουλγαρία έως 34,3 (ανά εκατομμύριο) στην Ισπανία κατά την έναρξη του Σχεδίου Δράσης (2008-2009).

Για σύγκριση, στο τέλος του το Σχέδιο Δράσης, κατά την περίοδο 2014-2015, τα ποσοστά κυμάνθηκαν από 4 (ανά εκατομμύριο) στην Ελλάδα έως 38 (ανά εκατομμύριο) στην Ισπανία.

Ενώ οι περισσότερες χώρες έχουν επιδείξει σταθερή αύξηση των ποσοστών αιμοδοσίας από το 2004
την έγκριση του σχεδίου δράσης, ορισμένες χώρες ανέφεραν επίσης διακυμάνσεις ή μειώσεις.

Τα μικρότερα ποσοστά μεταμόσχευσης παρατηρούνται σε  χώρες που επλήγησαν από την οικονομική κατάσταση κρίση όπως η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Εσθονία. Καθώς οι μεταμοσχεύσεις οργάνων αφορούν σε ολόκληρο το σύστημα υγείας, τα αποτελέσματα αυτά μπορεί να αντικατοπτρίζουν το σύνολο των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στα εθνικά συστήματα υγείας.

Παρά τη συνολική αυτή πρόοδο, 56 χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούσαν να περιμένουν μεταμόσχευση
στα κράτη μέλη της ΕΕ έως τα τέλη του 2015. Η ζήτηση οργάνων στην ΕΕ συνεχίζει υπερβαίνει έντονα την προσφορά. Αυτό παρατηρείται σε όλες τις χώρες, αν και σε διαφορετικό βαθμό σε συγκεκριμένα όργανα.

Πηγή https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/blood_tissues_organs/docs/2017_euactionplan_2009-2015_impact_exe_en.pdf  Study on the uptake and impact of the EU action plan on organ donation and transplantation (2009-2015) in the EU Member States – Factor study, Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency