Η τέταρτη έρευνα του Eurofound για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη

Η τέταρτη έρευνα του Eurofound για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη

Η έρευνα του Eurofound για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη (EQLS) καταγράφει τις συνθήκες διαβίωσης και την κοινωνική κατάσταση των ανθρώπων, ενώ παράλληλα εξετάζει ζητήματα που αφορούν τη ζωή των ευρωπαίων πολιτών. Από τον Σεπτέμβριο του 2016 έως τον Μάρτιο του 2017, το Eurofound διεξήγαγε την τέταρτη έρευνα της σειράς (η πρώτη διενεργήθηκε το 2003).

Στο πλαίσιο της έρευνας EQLS του 2016 πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με περίπου 37.000 άτομα από 33 χώρες, στις οποίες περιλαμβάνονται τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ και 5 υποψήφιες προς ένταξη χώρες (Αλβανία, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Μαυροβούνιο, Σερβία και Τουρκία).

Τα πορίσματά της παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για ευρύ φάσμα θεμάτων σε τρεις βασικούς τομείς:
• Ποιότητα ζωής: υποκειμενική ευημερία, αισιοδοξία, υγεία, βιοτικό επίπεδο και πτυχές στέρησης, ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
• Ποιότητα κοινωνίας: κοινωνική ανασφάλεια, αντίληψη του κοινωνικού αποκλεισμού και των κοινωνικών εντάσεων, εμπιστοσύνη στους ανθρώπους και στους θεσμούς, συμμετοχή και δέσμευση σε επίπεδο κοινότητας, καθώς και συμμετοχή σε κατάρτιση/διά βίου μάθηση
• Ποιότητα δημόσιων υπηρεσιών: υγειονομική περίθαλψη, μακροχρόνια φροντίδα, παιδική μέριμνα και άλλες δημόσιες υπηρεσίες

Βασικά πορίσματα
Συνολικά, από τα αποτελέσματα της έρευνας EQLS για το 2016 προκύπτει ότι έχει σημειωθεί γενική πρόοδος στους τρεις βασικούς τομείς αξιολόγησης: ποιότητα ζωής, ποιότητα της κοινωνίας και ποιότητα δημόσιων υπηρεσιών – αν και όχι σε όλες τις χώρες ούτε για όλες τις κοινωνικές ομάδες.

Έχει σημειωθεί γενική πρόοδος όσον αφορά την ποιότητα ζωής, με επάνοδο ορισμένων συνιστωσών στα επίπεδα πριν από την κρίση. Για παράδειγμα, τα επίπεδα αισιοδοξίας έχουν σημειώσει άνοδο σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα, η ικανοποίηση από το βιοτικό επίπεδο έχει επίσης αυξηθεί, ενώ ο βαθμός ευτυχίας και ο βαθμός ικανοποίησης από τη ζωή παραμένουν σε σταθερά επίπεδα. Σημειώνεται σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών ως προς τον βαθμό ικανοποίησης από το βιοτικό επίπεδο, η ποιότητα υγείας βάσει ιδίων δηλώσεων έχει βελτιωθεί συνολικά, ενώ η υλική ένδεια έχει μειωθεί (περισσότεροι άνθρωποι κατορθώνουν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες τους). Πλην όμως, η κατάσταση όσον αφορά την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής έχει επιδεινωθεί, ενώ επίσης υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για ανεπαρκές εισόδημα των ηλικιωμένων στα δύο τρίτα των χωρών.

Από τα πορίσματα προκύπτει ότι υπάρχει γενική βελτίωση των δεικτών όσον αφορά την ποιότητα των δεικτών της κοινωνίας σε σύγκριση με το 2011. Η εμπιστοσύνη στους εθνικούς θεσμούς έχει αυξηθεί, η δέσμευση και η συμμετοχή σε κοινωνικές οργανώσεις παρουσιάζουν ανοδική τάση, η εμπιστοσύνη στους ανθρώπους έχει ενισχυθεί μεταξύ των ατόμων ηλικίας 18-24 ετών, το αίσθημα κοινωνικού αποκλεισμού έχει περιοριστεί, ενώ οι αντιλαμβανόμενες εντάσεις μεταξύ φτωχών και πλουσίων, διοίκησης και εργαζομένων, νέων και ηλικιωμένων, ανδρών και γυναικών έχουν μειωθεί. Ωστόσο, μικρή άνοδο έχει καταγράψει η αντίληψη εντάσεων μεταξύ θρησκευτικών και εθνοτικών ομάδων και, σε μικρότερο βαθμό, εντάσεων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού.
Τα δεδομένα καταδεικνύουν επίσης συνολική βελτίωση ως προς την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών σε σύγκριση με την τελευταία έρευνα της σειράς. Ο βαθμός ικανοποίησης όσον αφορά αρκετές βασικές δημόσιες υπηρεσίες, όπως η υγειονομική περίθαλψη και οι δημόσιες μεταφορές, έχει αυξηθεί. Η παιδική μέριμνα έχει βελτιωθεί σε αρκετές χώρες με προγενέστερες χαμηλές αξιολογήσεις. Η πρόσβαση σε υποδομές ανακύκλωσης αποτελεί νέο ζήτημα σε διάφορες χώρες, ενώ η πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες στις αγροτικές περιοχές αποτελεί πρόβλημα σε ορισμένες χώρες. Ωστόσο, η ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών εξακολουθεί να παρουσιάζει διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών μελών.

Πηγή: Έρευνα για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη 2016 https://www.eurofound.europa.eu/el/surveys/european-quality-of-life-surveys/european-quality-of-life-survey-2016 & https://www.eurofound.europa.eu/el/eqls2016