Οδηγός του Πολίτη με Ρευματικά Νοσήματα

Οδηγός του Πολίτη με Ρευματικά Νοσήματα

Γιάννης Τούντας & Κυριάκος Σουλιώτης
Παπαζήση, ISBN: 978-960-02-2341-5, 1 Ιανουαρίου 2009
H επαφή των πολιτών με τις υπηρεσίες υγείας συχνά γίνεται υπό καθεστώς ανασφάλειας, αγωνίας και πολλές φορές απουσίας γνώσης ως προς τη φύση του προβλήματος, τη θεραπευτική του αντιμετώπιση αλλά και τις ρυθμίσεις που αφορούν στην εκπαίδευση, στην εργασία, στην ασφάλιση και σε άλλα πεδία του δημόσιου βίου. Υπό το πρίσμα αυτό, το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, με την υποστήριξη της Abbott Laboratories (Ελλάς) ABEE, ανέλαβε την έκδοση του παρόντος οδηγού σε μια προσπάθεια ανάδειξης των παραπάνω ζητημάτων στους ασθενείς με ρευματικά νοσήματα. Η συγκεκριμένη θεραπευτική κατηγορία, πέρα από το γεγονός ότι συνδέεται με υψηλή επίπτωση και νοσηρότητα στο γενικό πληθυσμό, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ασαφούς οριοθέτησης δικαιωμάτων των ασθενών, οι οποίοι συχνά κατατάσσονται σε άλλες θεραπευτικές ομάδες, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις ρυθμίσεις για χρόνιους ασθενείς. Ανταποκρινόμενη στις ανάγκες αυτές, η παρούσα έκδοση επιχειρεί πρώτα απ’ όλα να συνοψίσει τις σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις για τα ρευματικά νοσήματα και, στη συνέχεια, να φωτίσει –στο πλαίσιο του εφικτού– το ιδιαίτερο ζήτημα των δικαιωμάτων των ασθενών που πάσχουν από τα νοσήματα αυτά, αναδεικνύοντας και ταξινομώντας τις βασικές ρυθμίσεις που αφορούν στην υγειονομική τους περίθαλψη, στην εκπαίδευση, στην εργασία, στην κοινωνική ασφάλιση και σε άλλες πτυχές της ζωής όπως η εγκυμοσύνη, η στράτευση κ.ά.