Εθνικό Δίκτυο Δήμων Προαγωγής Υγείας

Η υγεία εξαρτάται κυρίως από τις συνήθειες και τις συμπεριφορές, καθώς και από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Η διατροφή, το κάπνισμα, η φυσική άσκηση, το άγχος, η οδική και η σεξουαλική συμπεριφορά, καθώς και ο αέρας που αναπνέουμε, το δομημένο περιβάλλον, το πράσινο αλλά και οι κοινωνικές σχέσεις, η οικογένεια, η γειτονιά, οι θεσμοί κοινωνικής αλληλεγγύης και υποστήριξης, αποτελούν τους πιο βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία.

Η ενίσχυση όλων αυτών των παραγόντων, με την υιοθέτηση υγιών στάσεων και συμπεριφορών και με την αναβάθμιση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, αποτελεί το αντικείμενο της σύγχρονης στρατηγικής της Προαγωγής Υγείας που διαμόρφωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την τελευταία 20ετία. Με προγράμματα Αγωγής Υγείας και με συντονισμένες περιβαλλοντικές δράσεις και κοινωνικές δραστηριότητες, η Προαγωγή Υγείας αναπτύσσεται εκεί όπου ζει, εργάζεται και εκπαιδεύεται ο σύγχρονος άνθρωπος, κυρίως διαμέσου ευρωπαϊκών και εθνικών δικτύων Προαγωγής Υγείας στα σχολεία, στα νοσοκομεία, στους χώρους εργασίας και στους τόπους κατοικίας.

Για την ανάπτυξη της Προαγωγής και Αγωγής Υγείας σε επίπεδο δήμων, ιδρύθηκε το Εθνικό Δίκτυο Δήμων Προαγωγής Υγείας (Ε.Δ.ΔΗ.Π.Υ.).

Βασικός σκοπός του Εθνικού Δικτύου Δήμων Προαγωγής Υγείας είναι η προάσπιση και βελτίωση της υγείας των κατοίκων των δήμων της χώρας με την ανάπτυξη καινοτόμων δραστηριοτήτων Προαγωγής και Αγωγής Υγείας.

Το Ε.Δ.ΔΗ.Π.Υ. σκοπεύει επίσης να βοηθήσει τους δήμους – μέλη του Δικτύου και τα στελέχη τους να αναπτύξουν τις κατάλληλες υποδομές και πρακτικές, καθώς και μορφές συνεργασίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, που θα καθιστούν δυνατή και αποτελεσματική την κοινοτική δράση για την υγεία.