Πληροφορίες για τους συμμετέχοντες

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προαγωγής & Αγωγής Υγείας
Σάββατο & Κυριακή, 25 & 26 Νοεμβρίου 2017

Θέμα: Ενδυνάμωση των ευάλωτων πληθυσμών – ο ρόλος της Προαγωγής Υγείας

Α’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ υποβολής περίληψης έως 30 Σεπτεμβρίου 2017
Εντός επτά (7) ημερών μετά την κατάθεση της περίληψης σας θα έχετε ενημερωθεί για την αποδοχή της εργασίας.
Για την κατοχύρωση της συμμετοχής στο επιστημονικό πρόγραμμα, πρέπει τουλάχιστον ένας συγγραφέας από κάθε εργασία να πραγματοποιήσει εγγραφή στο συνέδριο.

Μειωμένη εγγραφή έως 30 Σεπτεμβρίου 2017
Μέλη ΕΕΠΑΥ 10 €
Μη Μέλη 30 €
Μεταπτυχιακοί φοιτητές 20 €
Προπτυχιακοί φοιτητές 10 €