Οι δουλειές των γυναικών δεν τελειώνουν ποτέ

Οι δουλειές των γυναικών δεν τελειώνουν ποτέ

Μία από τις μεγαλύτερες κοινωνικές αλλαγές των τελευταίων δεκαετιών στην Ευρώπη είναι η αύξηση του αριθμού των γυναικών στην αγορά εργασίας. Αυτή η αλλαγή, όμως, δεν συνοδεύτηκε και από αλλαγή στον καταμερισμό των οικιακών εργασιών ανάμεσα στα φύλα, όπως αποκαλύπτει μελέτη της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας (European Social Survey).

Δικαιολογημένα, οι γυναίκες συχνά νιώθουν ότι η δουλειά τους δεν τελειώνει ποτέ, με αυτές που έχουν πλήρη απασχόληση να είναι υπεύθυνες, κατά μέσο όρο, για τα δύο τρίτα του χρόνου που δαπανούν τα ετερόφυλα ζευγάρια στις δουλειές του σπιτιού. Το περίεργο είναι ότι οι γυναίκες με αυτόν το «διπλό φόρτο» εργασίας δεν ανέφεραν να βιώνουν περισσότερη σύγκρουση εργασίας-ζωής από ότι οι άντρες που δουλεύουν τις ίδιες ακριβώς ώρες στην εργασία τους. Βορειο-ευρωπαίοι άντρες, των οποίων οι γυναίκες σύντροφοι έκαναν τις περισσότερες δουλειές του σπιτιού δήλωσαν περισσότερη σύγκρουση εργασίας-ζωής σε σύγκριση με άντρες που αναλάμβαναν περισσότερες οικιακές εργασίες. Πιθανόν, οι άντρες σε αυτήν την κατάσταση να νιώθουν ενοχές επειδή δεν συνεισφέρουν το μερίδιο τους στις δουλειές του σπιτιού ή ο άνισος αυτός καταμερισμός να δημιουργεί εντάσεις με τις συντρόφους τους.

Ουσιαστικά, τα ευρήματα υποστηρίζουν ότι ίσως να είναι οι άνδρες και όχι οι γυναίκες που έχουν περισσότερα να κερδίσουν από μια πιο ισότιμη κατανομή των οικιακών εργασιών μεταξύ των δύο φύλων.

Επιπλέον βασικά ευρήματα είναι τα εξής:
• Εξακολουθεί να είναι σύνηθες οι γυναίκες να κάνουν το μεγαλύτερο μέρος από τις δουλείες του σπιτιού ακόμα και όταν έχουν εργασία πλήρους απασχόλησης.
• Η κατανομή των οικιακών εργασιών είναι πιο ισότιμη στις Σκανδιναβικές χώρες και λιγότερο ισότιμη στη νότια Ευρώπη.
• Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 70% από τις δουλειές του σπιτιού γίνεται από τις γυναίκες, ενώ σχεδόν τα δύο τρίτα του συνόλου των εργασιών του σπιτιού γίνονται από τις γυναίκες ακόμα και όταν αυτές εργάζονται πάνω από 30 ώρες την εβδομάδα.
• Στην Ελλάδα, πάνω από το 80% των οικιακών εργασιών γίνεται από τις γυναίκες, και για τις γυναίκες που εργάζονται 30 ή περισσότερες ώρες την εβδομάδα, περισσότερο από τα τρία τέταρτα αυτών εξακολουθούν να έχουν την ευθύνη για τις δουλειές του σπιτιού.
• Οι γυναίκες στη Σουηδία φαίνεται να έχουν τους συντρόφους που βοηθούν περισσότερο, με μόνο τα δύο τρίτα των οικιακών εργασιών να γίνονται από εκείνες, ενώ το ποσοστό αυτό βελτιώνεται εάν εργάζονται περισσότερο από 30 ώρες την εβδομάδα.

Αυτά είναι μερικά από τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα και δείχνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών παρά την μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα έχει συλλέξει στοιχεία από περισσότερες από 250.000 συνεντεύξεις σε 30 χώρες κατά την τελευταία δεκαετία, σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αντιμετωπίζει η σύγχρονη Ευρώπη. Αυτά περιλαμβάνουν τις εμπειρίες των ανθρώπων που εργάζονται κατά την εποχή της ύφεσης, το κράτος πρόνοιας, την πολιτική συμμετοχή, την πολιτική συμμετοχή των μεταναστών, τον φόβο του εγκλήματος, την ευημερία, τις διακρίσεις βάσει ηλικίας και την ομοφυλοφιλία.

Ο Paul Boyle, διευθύνων σύμβουλος του Συμβουλίου Οικονομικής και Κοινωνικής Έρευνας (Economic and Social Research Council), σχολίασε ότι τα τελευταία αυτά ευρήματα παρέχουν πολύτιμη γνώση για τις τάσεις σχετικά με στάσεις και συμπεριφορές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ανέφερε ότι παρά την ενοποίηση των χωρών μέσω της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τα στοιχεία δείχνουν ότι εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές διαφορές, ενώ μόνο μέσα από την παραγωγή τέτοιων αξιόπιστων, διακρατικών στοιχείων, οι βασικοί ενδιαφερόμενοι και οι φορείς χάραξης πολιτικής θα είναι σε θέση να ερμηνεύουν πώς οι κοινωνικές, πολιτικές και ηθικές δομές αλλάζουν όχι μόνο εντός των επιμέρους χωρών, αλλά και στην Ευρώπη συνολικά.

Επιπλέον, ο διευθυντής του Συμβουλίου Οικονομικής και Κοινωνικής Έρευνας, Rory Fitzgerald, δήλωσε: “Η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα μετρά κοινωνικές στάσεις και συμπεριφορές σε όλη την Ευρώπη για περισσότερο από μια δεκαετία. Τα στοιχεία δίνουν μια συναρπαστική εικόνα των διαφορών και των ομοιοτήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη και επισημαίνουν τις σημαντικές διαφοροποιήσεις στις περιφέρειες. Για παράδειγμα, η Μεγάλη Ύφεση έχει οδηγήσει σε ένα αυξανόμενο οικονομικό και πολιτικό χάσμα μεταξύ Βορρά και Νότου, ενώ οι στάσεις απέναντι στην ομοφυλοφιλία έχουν πολωθεί ακόμα περισσότερο μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Τα ευρήματα της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας μας υπενθυμίζουν ότι υπάρχουν πολλές κοινωνικές, οικονομικές και ηθικές διαφορές μεταξύ των χωρών και των περιφερειών της Ευρώπης”.

Πηγή: Economic and Social Research Council (ESRC) (2013, July 22).