Οι αρνητικές επιπτώσεις του θορύβου στη γενική υγεία

Οι αρνητικές επιπτώσεις του θορύβου στη γενική υγεία

Η επιβάρυνση της έκθεσης σε θόρυβο, που προέρχεται από δραστηριότητες επαγγελματικές και αναψυχής, καθώς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία. Ο κίνδυνος για την υγεία επεκτείνεται πολύ πέρα από τις βλάβες στην ακοή, σύμφωνα με μια διεθνή ομάδα ερευνητών, οι οποίοι δημοσίευσαν και σχετικό άρθρο τους στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet. Οι ερευνητές εξέτασαν τα πιο σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τις επιπτώσεις του θορύβου σε μια σειρά δεικτών υγείας – την απώλεια ακοής, τις καρδιαγγειακές παθήσεις, τη γνωστική απόδοση και την ψυχική υγεία, καθώς και τις διαταραχές του ύπνου – προκειμένου να ενημερωθεί η ιατρική κοινότητα και να τεθεί δημόσια το θέμα της επιβάρυνσης που προκαλούν τόσο οι σχετιζόμενες με την ακοή όσο και οι ευρύτερες επιπτώσεις του θορύβου.

«Στη σύγχρονη κοινωνία ο θόρυβος είναι διάχυτος κάθε στιγμή και τα διαθέσιμα ήσυχα μέρη μειώνονται. Πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα το πώς αυτή η συνεχής έκθεση στο θόρυβο επηρεάζει τη γενική υγεία μας», δήλωσε ο Mathias Basner, του Τμήματος Ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Penn, και πρώτος κατά σειρά συγγραφέας της εν λόγω ερευνητικής ανασκόπησης. «Όλα όσα ακούμε κάθε ημέρα επηρεάζουν ποικιλοτρόπως τον οργανισμό μας, από την μουσική που ακούγεται σε καταστήματα έως το συνεχή ήχο της κίνησης, που ακούν οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται ή ζουν κοντά σε αυτοκινητοδρόμους ταχείας κυκλοφορίας, ή ακόμη και οι ήχοι από τα μόνιτορ παρακολούθησης των ασθενών στο περιβάλλον του νοσοκομείου».

Ο εργασιακός θόρυβος, ως είδος έκθεσης, και οι αρνητικές επιπτώσεις του στην ακοή έχουν μελετηθεί εκτενώς. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, οι ερευνητικές προσπάθειες έχουν διευρυνθεί για να δώσουν έμφαση και στον κοινωνικό θόρυβο, όπως για παράδειγμα αυτός που ακούγεται μέσα στα μπαρ ή από άτομα που παίζουν μουσική, καθώς και στον περιβαλλοντικό θόρυβο, που δημιουργείται από την κίνηση στους δρόμους, στους σιδηροδρόμους και τον εναέριο χώρο. «Η κατανόησή μας για το πώς διαφορετικά είδη θορύβου επιδρούν σε τομείς της υγείας εκτός της ακοής, όπως στον ύπνο, στην καρδιαγγειακή λειτουργία, την ψυχική και σωματική ενόχλησης, ακόμη και στη δυνατότητα θεραπείας ενός ασθενούς στο περιβάλλον του νοσοκομείου, συνεχώς αυξάνεται», αναφέρει ο Basner.

Έχοντας κατά νου τόσο τις σχετιζόμενες με την ακοή (ακουστικές) όσο και τις ευρύτερες βλαπτικές επιπτώσεις του θορύβου στη σωματική και ψυχική υγεία (μη ακουστικές), η ερευνητική ομάδα – η οποία αποτελείτο από τη Διεθνή Επιτροπή για τις Βιολογικές Επιδράσεις του Θορύβου (ICBEN), μια παγκόσμια ομάδα εμπειρογνωμόνων – κλήθηκε να συνοψίσει τα πιο πρόσφατα ερευνητικά ευρήματα σχετικά με την έκθεση στο θόρυβο και τη γενική υγεία. Η ομάδα επικεντρώθηκε σε μελέτες που δημοσιεύθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών στους τομείς της ωτορινολαρυγγολογίας, της καρδιολογίας, των διαταραχών του ύπνου και της ψυχολογίας, ώστε να προσδιορίσει τι υποδεικνύουν τα πρόσφατα ευρήματα σχετικά με την επίδραση του θορύβου στην υγεία.

Σε γενικές γραμμές, η ιατρική κοινότητα γνωρίζει ότι τα υψηλά επίπεδα θορύβου μπορεί να προκαλέσουν απώλεια ακοής, καθώς, για παράδειγμα, η απώλεια ακοής που προκαλείται από την έκθεση σε θόρυβο είναι η συνηθέστερη επαγγελματική ασθένεια στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Περίπου 22 εκατομμύρια εργαζόμενοι στις ΗΠΑ εκτίθενται σε επικίνδυνα επίπεδα θορύβου στο πλαίσιο της εργασίας τους, και υπολογίζεται ότι δαπανώνται 242εκ. δολάρια ετησίως σε αποζημιώσεις για την απώλεια ακοής», δηλώνει ο Basner. Προληπτικά και θεραπευτικά σκευάσματα για την αντιμετώπιση της απώλειας ακοής που οφείλεται σε θόρυβο βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης και θα είναι πιθανόν διαθέσιμα εντός της επόμενης 10ετίας. Οι ερευνητές τονίζουν, ωστόσο, ότι είναι απαραίτητο να σχεδιαστούν και προσπάθειες επιμόρφωσης, που θα στοχεύουν στην πρόληψη της απώλειας ακοής στον γηράσκοντα πληθυσμό.

Σχετικά με τις επιπτώσεις που δεν σχετίζονται με την ακοή, οι συγγραφείς του άρθρου καταλήγουν στο συμπέρασμα πως, εξαιτίας του πανταχού παρόντος περιβαλλοντικού και κοινωνικού θορύβου, οι συνέπειες για την δημόσια υγεία υποτιμώνται. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), περισσότερα από ένα εκατομμύριο έτη ζωής χωρίς αναπηρία (DALY) χάνονται στα κράτη-μέλη της δυτικής Ευρώπης εξαιτίας της έκθεσης στον περιβαλλοντικό θόρυβο, κυρίως λόγω διαταραχών του ύπνου και της ψυχικής και σωματικής ενόχλησης. Αντίστοιχα, οι συγγραφείς βρήκαν, στο πλαίσιο της ανασκόπησης που πραγματοποίησαν, ερευνητικά στοιχεία, τα οποία δείχνουν ότι η μακροπρόθεσμη έκθεση σε περιβαλλοντικό θόρυβο επιδρά στο καρδιαγγειακό σύστημα, καθώς συσχετίζεται με την υπέρταση, τις ισχαιμικές καρδιακές παθήσεις και το εγκεφαλικό επεισόδιο. Επιπλέον, πολυάριθμες μελέτες επεσήμαναν συσχετίσεις μεταξύ της έκθεσης σε περιβαλλοντικό θόρυβο και των διαταραχών του ύπνου, της γνωστικής λειτουργίας των παιδιών, καθώς και διαφόρων αρνητικών επιπτώσεων για τους ασθενείς και το προσωπικό των νοσοκομείων.

Οι συγγραφείς προσδοκούν ότι η ανασκόπησή τους θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις του θορύβου στην υγεία και θα ενθαρρύνει την πραγματοποίηση επιμορφωτικών εκστρατειών για παιδιά και ενήλικες. Οι εκστρατείες αυτές θα προωθούν συμπεριφορές τόσο για τη μείωση όσο και την αποφυγή του θορύβου, με απώτερο στόχο τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία. «Το κέρδος που θα αποφέρουν οι προσπάθειες για τη μείωση της έκθεσης στο θόρυβο θα είναι τελικά η μείωση της όχλησης, η βελτίωση του περιβάλλοντος μάθησης για τα παιδιά, η βελτίωση του ύπνου, η μειωμένη συχνότητα εμφάνισης καρδιαγγειακών νόσων και, στην περίπτωση της έκθεσης σε θόρυβο στα νοσοκομεία, η βελτίωση της έκβασης στους ασθενείς και η μικρότερη διάρκεια νοσηλείας», καταλήγουν.

Πηγή: University of Pennsylvania School of Medicine. http://www.uphs.upenn.edu/news/News_Releases/2013/10/basner/
Παραπομπή άρθρου: Mathias Basner, Wolfgang Babisch, Adrian Davis, Mark Brink, Charlotte Clark, Sabine Janssen, Stephen Stansfeld. Auditory and non-auditory effects of noise on health. The Lancet, 2013; DOI: 10.1016/S0140-6736(13)61613-X