Αναμενόμενα ποσοστά παχυσαρκίας στις Ευρωπαϊκές χώρες το 2030

Αναμενόμενα ποσοστά παχυσαρκίας στις Ευρωπαϊκές χώρες το 2030

Τα ποσοστά των υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων αναμένεται να αυξηθούν σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης ως το 2030, σύμφωνα με μία μελέτη με στατιστικά μοντέλα. Ωστόσο, τα ποσοστά που προβλέπονται ποικίλουν στις 53 χώρες της Ευρωζώνης, με τα προβλεπόμενα ποσοστά παχυσαρκίας στους άντρες να κυμαίνονται από 15% στην Ολλανδία και το Βέλγιο, ως το 47% στην Ιρλανδία.

Η μελέτη αυτή, παρουσιάστηκε στο συνέδριο EuroPRevent στο Άμστερνταμ από την Dr Laura Webber από το Φόρουμ Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου. Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα δήλωσε ότι: «Η μελέτη μας παρουσιάζει μία ανησυχητική εικόνα για την αύξηση της παχυσαρκίας στην Ευρώπη. Είναι επιτακτική η ανάγκη για την εφαρμογή πολιτικών ώστε να ανατραπεί αυτή η τάση».

Σχεδόν σε όλες τις χώρες τα ποσοστά υπέρβαρων και παχύσαρκων αντρών αναμένεται να αυξηθούν μεταξύ 2010 και 2030 – ώστε να φτάσουν το 75% στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 80% στην Τσεχία, την Ισπανία και την Πολωνία και το 90% στην Ιρλανδία, που αποτελεί το υψηλότερο υπολογιζόμενο ποσοστό. Τα χαμηλότερα προβλεπόμενα ποσοστά παχύσαρκων και υπέρβαρων ατόμων, υπολογίστηκαν για το Βέλγιο (44%) και την Ολλανδία (47%). Αναμένονται παρόμοιες τάσεις και για υπέρβαρες και παχύσαρκες γυναίκες, με την Ιρλανδία να έχει και πάλι το υψηλότερο ποσοστό (84%).

Ομοίως, τα προβλεπόμενα ποσοστά παχυσαρκίας στους άντρες βρέθηκαν υψηλά για την Ιρλανδία (58%), την Ελλάδα (40%), την Τσεχία (38%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (35%). Το χαμηλότερο ποσοστό παχυσαρκίας στους άντρες αναμένεται στην Ρουμανία (10%).

Προκειμένου να εξηγηθούν οι διακυμάνσεις στα επίπεδα της παχυσαρκίας ανάμεσα στις διάφορες χώρες, οι ερευνητές σημειώνουν την πιθανή επίδραση της «οικονομικής θέσης» και του «τύπου της αγοράς». «Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία, όπου το ποσοστό της παχυσαρκίας κυμαίνεται στα υψηλότερα επίπεδα, έχουν οικονομία ελεύθερης αγοράς, παρόμοια με τις ΗΠΑ, όπου οι συλλογικές δράσεις των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών τροφίμων για να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη ενθαρρύνουν την υπερκατανάλωση. Η Ολλανδία, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Σουηδία, η Δανία, η Φιλανδία και η Αυστρία έχουν πιο ελεγχόμενη οικονομία αγοράς. Ωστόσο, η παχυσαρκία αποτελεί μία πολύ-παραγοντική νόσο».

Σχολιάζοντας τις εφαρμογές της μελέτης αυτής στη Δημόσια Υγεία, η Dr Webber είπε: «Δεδομένης της πολυπλοκότητας της παχυσαρκίας, τα Ηνωμένη Έθνη απαιτούν μία ολιστική προσέγγιση ώστε να προληφθεί η παχυσαρκία και τα σχετιζόμενα νοσήματα. Είναι απαραίτητες οι πολιτικές που μειώνουν την παχυσαρκία, ώστε να αποφευχθεί η πρόωρη θνησιμότητα και να αποτραπεί η οικονομική επιβάρυνση στα ήδη υπερφορτωμένα συστήματα υγείας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει θέσει σε εφαρμογή στρατηγικές με σκοπό να καθοδηγήσει τις χώρες προς τη μείωση της παχυσαρκίας, μέσω της προώθησης της φυσικής άσκησης και της υγιεινής διατροφής».

Πηγή: Webber L, Divajeval D, Marsh T, et al. The European obese model: the shape of things to come. http://spo.escardio.org/SessionDetails.aspx?eevtid=66&sessId=13594
Published: May 9, 2014. By European Society of Cardiology http://www.escardio.org